درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


غشا حقیقی در کدام یک از تک یاخته های زیر وجود ندارد؟

1 ) ژیاردیا
2 ) کیلوماستیکس
3 ) بالانتیدیوم
4 ) انتاموبا