درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام فرم آمیب هیستولیتیکا در مدفوع دیده نمی شود؟

1 ) کیست
2 ) متاکیست
3 ) پره کیست
4 ) تروفوزوئیت