درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اووسیت کدام یک از تک یاخته های زیر هنگام دفع از میزبان نهایی کاملا رسیده است؟

1 ) توکسوپلاسما
2 ) ایزوسپورا
3 ) کریپتوسپوریدیوم
4 ) پلاسمودیوم