درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی کدام تک یاخته شیزوگونی در اندوتلیوم عروق کبد میزبان واسط انجام می شود؟

1 ) ایزوسپورا بلی
2 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم
3 ) توکسوپلاسما گوندیای
4 ) سارکوسیس تیس هومینیس