درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سلول های گلیکوژن دار محیط در رشد و تکثیر کدام یک از تک یاخته های زیر موثر است؟

1 ) انتاموبا هیستولیتیکا
2 ) تریکوموناس هومینیس
3 ) تریکوموناس واژینالیس
4 ) ژیاردیا لامبلیا