درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تک یاخته های زیر بیماری زاست؟

1 ) تریکوموناس هومینیس
2 ) انتاموبا ژنژیوالیس
3 ) دی انتاموبا فراژیلیس
4 ) تریکوموناس تناکس