درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


راه اصلی انتقال کدام یک از تک یاخته های زیر آمیزش جنسی است؟

1 ) ایزوسپورا بلی
2 ) لیشمانیا اینفانتوم
3 ) تریکوموناس واژینالیس
4 ) بالانتیدیوم کلی