درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خودآلودگی داخلی (internal autoinfection) در کدام یک از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

1 ) ژیاردیا لامبلیا
2 ) انتاموبا هیستولیتیکا
3 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم
4 ) بالانتیدیدوم کلی