درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کمبود آهن در بدن انسان امکان تهاجم کدام یک از تک یاخته های زیر را تسهیل میکند؟

1 ) ژیاردیا لامبلیا
2 ) انتاموبا هیستولیتیکا
3 ) بالانتیدیوم کلی
4 ) تریکوموناس واژینالیس