درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود یک کاریوزوم درشت در هسته کدام یک از تک یاخته های زیر سبب تشخیص آن تک یاخته می گردد؟

1 ) دی انتاموبا فراژیلیس
2 ) انتاموبا کلی
3 ) ژیاردیا لامبلیا
4 ) اندولیماکس نانا