درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


conjugation در کدام یک از تک یاخته های زیر انجام می گیرد؟

1 ) توکسوپلاسما
2 ) ژیاردیا
3 ) بالانتیدیوم
4 ) لیشمانیا