درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


احتمال دیدن کدام یک از تک یاخته های زیر در خلط انسان وجود دارد؟

1 ) دی انتاموبا فراژیلیس
2 ) ژیاردیا لامبلیا
3 ) انتاموبا هیستولیتیکا
4 ) اندولیماکس نانا