درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص آمیبیاز خارج روده ای کدام یک از اقدامات زیر مناسب تر است؟

1 ) آزمایش مدفوع به روش تغلیظ
2 ) آزمایش خلط به روش مستقیم
3 ) کشت مایع داخل آبسه
4 ) آزمایش سرولوژیک