درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


میزبان واسط عبارتست از موجودی که :

1 ) مرحله رشد و بلوغ و تکثیر جنسی انگل در آن صورت می گیرد
2 ) مرحله لاروی و تکثیر غیرجنسی انگل در آن صورت می گیرد
3 ) مرحله لاروی و تکثیر جنسی انگل در آن صورت می گیرد
4 ) مرحله تکثیر جنسی و غیر جنسی انگل در آن تواما صورت می گیرد