درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سیمبیوزیس میوچوالیسم یعنی ارتباط دو موجود زنده که :

1 ) یکی به ضرر دیگری است
2 ) هر دو میزبان یکدیگرند
3 ) هر دو به نفع یکدیگرند
4 ) یکی مفید و دیگری مضر است