درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


رشد و تکثیر کدام یک از تک یاخته های زیر در pH 5 - 6 بهتر انجام می شود؟

1 ) انتاموبا هیستولیتیکا
2 ) ژیاردیا لامبلیا
3 ) بالانتیدیوم کلی
4 ) تریکوموناس واژینالیس