درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود جسم کوستا (costa) ازخصوصیات ساختمانی کدام یک از تک یاخته های زیر است؟

1 ) تریکوموناس
2 ) بالانتیدیوم
3 ) ژیاردیا
4 ) توکسوپلاسما