درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


استفاده از لنز تماسی آلوده به جای عینک احتمال ابتلا به کدام انگل را مطرح می کند؟

1 ) توکسوپلاسما گوندیای
2 ) نگلریا فاولری
3 ) آکانتاموبا کاستلانی
4 ) دی انتاموبا فراژیلیس