درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در بیماری ایدز کدام یک از عوامل زیر انگل فرصت طلب محسوب می شود؟

1 ) انتاموبا دیسپار
2 ) پلاسمودیوم مالاریه
3 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
4 ) کریپتوسپوریدیوم پاروم