درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اسپوروسیست در کدام یک از ارگانیسم های زیر وجود دارد؟

1 ) پلاسمودیوم
2 ) ایزوسپورا
3 ) پنوموسیستیس
4 ) میکروسپورا