درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تک یاخته در جذب آهن با میزبان رقابت می کند؟

1 ) انتاموبا هیستولیتیکا
2 ) ژیاردیا لامبلیا
3 ) ایزوسپورا بلی
4 ) تریکوموناس واژینالیس