درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن اصلی انتاموبا هیستولیتیکا کدام است؟

1 ) انسان
2 ) گربه
3 ) خوک
4 ) سگ