درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سن و جنس در بروز علایم بالینی کدام یک از بیماریهای زیر نقش بیشتری دارد؟

1 ) بالانتیدیازیس
2 ) آمیبیازیس
3 ) ژیاردیازیس
4 ) تریکومونیازیس