درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تک یاخته در روده انسان همیشه به طور کومنسال (commensal) زندگی می کند؟

1 ) انتاموبا هیستولیتیکا
2 ) اندولیماکس نانا
3 ) ایزوسپورا بلی
4 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم