درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عناصر زیر در تغذیه تریکوموناس واژینالیس مورد استفاده قرار می گیرد؟

1 ) سلول های مخاطی
2 ) گلیکوژن موجود در سلول
3 ) سلول های ماکروفاژ
4 ) لاکتوباسیلها