درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تک یاخته های زیر دارای دو هسته با عملکرد متفاوت است؟

1 ) ژیاردیا لامبلیا
2 ) دی انتاموبا فراژیلیس
3 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
4 ) بالانتیدیوم کلی