درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادی تولیدشده بر علیه کدامیک از پروتئین های ویروس هپاتیت B ایجاد ایمنی می کند؟


1 ) HBcAg
2 ) پروتئین x

3 ) پروتئین p

4 ) HbsAg