درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک ازویروس های زیردر نوزادان ایجاد یرقان می نماید؟


1 ) انفلوانزا

2 ) CMV

3 ) پارانفلوانزا

4 ) کروناویروس