درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از خانواده های ویروسی زیر از DNA پلیمراز سلولی جهت تکثیر استفاده می کند؟

1 ) هرپس ویریده
2 ) پاروو ویریده
3 ) ادنو ویریده
4 ) هپادنا ویریده