درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط برنج جهت تشخیص افتراقی کدام یک از ارگانیسم های زیر به کار می رود؟

1 ) میکروسپوروم اودوئینی  و  میکروسپوروم کانیس
2 ) ترایکوفایتون روبروم  و  ترایکوفایتون منتاگروفایتس
3 ) میکروسپوروم جیپسئوم  و  میکروسپوروم
4 ) ترایکوفایتون شوئن لاینی  و  ترایکوفایتون وادکونروم