درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


ضایعات پوستی ناشی از کدام یک از ارگانیسم های زیر واجد فلورسانس می باشد؟

1 ) پیدرای هورته ای
2 ) کورینه باکتریوم تنوئیس
3 ) ترایکوسپورون بژلی
4 ) اگزوفیلا ورنکئی