درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


در PH فیزیولوژیک بدن ،گروه R تمام اسیدهای آمینه موجود در آلبومین بار دار هستند ،به جز:


1 ) آرژنین

2 ) اسیدآسپارتیک

3 ) هیستیدین

4 ) گلوتامین