درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از اسیدهای آمینه زیر هیدروفیلیک است ؟


1 ) آرژنین

2 ) هیستیدین

3 ) لوسین

4 ) پرولین