درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ویروس های زیر دارای تگیومنت هستند؟

1 ) هرپس
2 ) آدنو
3 ) آرنا
4 ) بونیا