درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از اسید آمینه های زیر فقط در کلاژن موجود است؟


1 ) ارژنین

2 ) سرین

3 ) هیدروکسی پرولین

4 ) ایزولوسین