درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از اسیدهای آمینه در ساختمان گلوتاتیون شرکت ندارند ؟


1 ) سیستین

2 ) اسیدگلوتامیک

3 ) لیزین

4 ) گلیسین