درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


pH بافر استات حاوی 0.02 مول اسید استیک و 0.02 مول یون استات عبارتست از : pKa=4.8

1 ) 3.8
2 ) 4.8
3 ) 5.8
4 ) 6.8