درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انسان میزبان اختصاصی کدام یک از کوکسیدهای زیر است؟

1 ) توکسوپلاسما گوندیای
2 ) ایزوسپورابلی
3 ) کریپتوسپوریدیوم پاروم
4 ) سارکوسیستیس هومینیس