درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مایعات بیولوژیک کمترین pH را دارد؟

1 ) شیره معدی
2 ) عرق
3 ) عصاره پانکراس
4 ) پلاسما