درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


در یک سارکومر H zone در کدام قسمت قرار گرفته است؟                                              (ارشد ژنتیک - 90)

1 ) در وسط A I band
2 ) در وسط I band
3 ) بین دو Z disk
4 ) خارج از A band