درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات زیر کربوهیدرات تلقی نمی شود؟                                 ( ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) سلولوز
2 ) قند
3 ) نشاسته
4 ) لیپید