درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پلیمرهای زیر پلیمرهای تراکمی تلقی می شوند؟                            (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) باکلیت و پلی وینیل کلراید
2 ) پروتئین ها و پلی ساکارید ها
3 ) پروتئین ها و پلی وینیل کلراید
4 ) داکرون و پلی اتیلن