درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


در همه ترکیبات زیر پیوند هیدروژنی تشکیل می شود بجز:                            (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) اترها
2 ) اسیدها
3 ) پروتئین ها
4 ) اسیدهای نوکلئیک