درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات هیدروژندار زیر دارای خاصیت بازی است؟                    (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) BiH3
2 ) SbH3
3 ) AsH3
4 ) PH3