درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


اکسیژن دارای چند نوع آنیون متفاوت است؟                                                  (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) 4
2 ) 3
3 ) 2
4 ) 1