درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


ضعیف ترین اکسی اسیدهای هالوژندار کدام یک از موارد زیر است؟                 (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) هالواسیدها
2 ) هیپوهالواسیدها
3 ) هالیک اسیدها
4 ) پرهالیک اسیدها