درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


شناساگر سبز برم کرزول در اسید رنگ ------- و در قلیا -------- بخود می گیرد.
                                                                     (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) زرد - آبی
2 ) آبی - زرد
3 ) قرمز - زرد
4 ) زرد - قرمز