درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


قدرت اسیدی و الکترونگاتیوی هیدرید های عناصر در یک تناوب در جدول تناوبی به ترتیب ----- و ---- می یابد.                                                                                          (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) کاهش - کاهش
2 ) کاهش - افزایش
3 ) افزایش - کاهش
4 ) افزایش - افزایش