درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقدار عددی ثابت تعادل K در یک واکنش تعادلی به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
                                                                               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) فشار
2 ) کاتالیزور
3 ) دما
4 ) مقدار مواد بکار رفته برای برقراری تعادل