درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


مولاریته محلولی از H2SO4 که 10 میلی لیتر آن با 150 میلی لیتر از محلول 0.1 نرمال NaOH بطور کامل خنثی می شود چند است؟                                                              (ارشد بیوتکنولوژی  - 89)

1 ) 0.75
2 ) 1.5
3 ) 15
4 ) 7.5